Hozzáadás a kedvencekhez

Startoljon velük

Rólunk

Kapcsolatfelvétel

Sugó

Kezdőlap

Hirdetések

Audio/Video/Foto

Foto (74)

Audio (75)

Video (64)

Állatok (1120)

Bútor (456)

Új !! > Magánóra

Erdélyben (65)

Magyarországon (15)

Máshol (3)

Állás

Magyarországon (1161)

Erdélyben (2654)

Máshol (1399)

MLM munka (961)

Dolgozz otthonról (2350)

Elcserélném...

Erdélyben (69)

Magyarországon (17)

Máshol (3)

Ingatlan

Tömbház (710)

Kertes ház (1783)

Szántóföld/kültelek (323)

Beltelek (639)

Garázs (14)

Ingatlanbérlés (531)

Ingyen/Adományok (80)

Járm?

Motorkerékpár (356)

Személygépkocsi (1098)

Terepjáró (69)

Teherautó (150)

Lakókocsi (27)

Egyéb járm? (326)

Alkatrészek (918)

Gépek/Szerszámok (1549)

Közéleti események

M?vel?dési események (0)

Kulturális események (41)

Kurzusok/Ösztöndíjak (138)

Mobiltelefon

Mobiltelefon (332)

Tartozékok (27)

Sporteszköz

Téli sportok (60)

Nyári sportok (137)

Ruhanem? (416)

Szállás

Erdély (52)

Magyarország (61)

Más (5)

Számítástechnika

Számítógép (394)

Alkatrészek (128)

Szolgáltatások (3513)

Szépség/Egészség (450)

Társkeresés

Férfi n?t (62)

N? férfit (25)

Turizmus

Erdély (57)

Magyarország (198)

Más (4)

Utazz velem!

Erdélyb?l (188)

Erdélybe (67)

Üzleti kapcsolatok

Erdély (1002)

Magyarország (326)

Más (158)

Zene (255)

Vegyes (2386)


Adatvédelmi záradék és használati feltételek

Felhasználói feltételek

Belépve a www.erdelyinfo.ro oldalra Ön,  a továbbiakban mint  Látogató elfogadja az alábbi feltételeket, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért felel?sséggel tartozik, valamint a törvénytelen tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után. A lejárt id?tartamú hirdetések nem jelennek meg a látogatók számára, inaktív állapotú hirdetésként pedig csak az ügyfél hirdetéskezel? felületén lesznek láthatóak. Ezen hirdetések csak akkor kerülhetnek aktiválásra, ha a  hirdet? újból aktiválja azt.
Az ErdélyInfo nem köteles ellen?rizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhet?vé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
Az ErdélyInfo jogában áll, hogy a fenti el?írásokba ütköz? hirdetéseket a Látogató el?zetes értesítése nélkül törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelel? javításokat hajtson végre. Az ErdélyInfo megjelenítésére, m?ködésére és fenntartására vonatkozó m?szaki, grafikai és egyéb megoldások, az ErdélyInfo által használt lógók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog az ErdélyInfo -t illeti.
Az ErdélyInfo által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történ? másolása, átvétele, adatbázisban történ? tárolása, letölthet?vé tétele illetve minden egyéb, az ErdélyInfo által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás az ErdélyInfo kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.A feladott hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
 • nem a rovat jellegének megfelel?
 • szerz?i jogokat, különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai, személyhez f?z?d? jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért
 • er?szakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz
 • félelemérzetet kelt
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejl?désüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, er?szakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be, tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a feln?tt korúakat áru vásárlására ösztönözzék
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének el?mozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás hirdetését, mely szexuális ingerkeltésre irányul)
 • indokolatlanul hiányos tartalmú, vagy nem nyújt kell? információt a termékr?l/szolgáltatásról, a valóságnak vélhet?en nem megfelel? adatokat tartalmaz
 • az ErdélyInfo megítélése szerint sértheti az ErdélyInfo, illetve az ErdélyInfo üzleti partnerei vagy szolgáltatásai felhasználóinak jogait
 • spam hirdetésnek min?sül
 • olyan áruk népszer?sítése, amelyek el?állítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóel?ny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehet? adóel?ny vonatkozásában másként félrevezet?, megtéveszt?
 • fegyverek, a l?szerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt el?segít? anyag, információ
 • tiltott gyógyszerreklámnak min?sül
 • burkolt és tudatosan nem észlelhet? reklámnak min?sül
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik
 • megtéveszt? reklámnak min?sül (különösen, ha a megtéveszt? információ az áru általános jellemz?ire, árára, vásárlás feltételeire, a Látogató megítélésére, az ?t megillet? jogokra, vagyonára, min?sítésére vonatkozik)
 • dohányáru reklám
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt

 Az ErdélyInfo nem vállal felel?sséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfeleléséért, illetve a jogszabályba ütköz? tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár el?zetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkez? szüneteltetéséb?l sem a látogatók, sem a felhasználók irányában
 • a m?ködés teljes leállításából, változásokból ered? esetleges károkért
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethet? hibákért, károkért
 • a Látogató számára a szolgáltatások igénybevételéb?l ered? esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért

Az ErdélyInfo szolgáltatásait a Látogató a saját felel?sségére használja.
A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az ErdélyInfo a jogszabályok által megkívánt keretek között együttm?ködik a hatóságokkal a jogsértést elkövet? személyek felel?sségre vonása érdekében.
Az ErdélyInfo arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

 

Adatvédelmi záradék

Az ErdélyInfo tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat. Személyes adat; bármely, a Látogatóval kapcsolatba hozható adat; az adatból levonható, a Látogatóra vonatkozó következtetés, mely nem min?sül közérdek? vagy közérdekb?l nyilvános adatnak; különösen a név, lakcím, azonosító jel, e-mail cím.
A Látogató tudomásul veszi, hogy az általa megadott vezeték- és keresztneve valamint azonosítója az általa a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.
Az ErdélyInfo kijelenti, hogy az adatbázisában meglév? adatokat (Látogató neve, e-mail címe, azonosítója) kizárólag közvetlen üzletszerzési célra, statisztikai kimutatások készítésére használja e célok megvalósulásához szükséges ideig. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezel?, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az ErdélyInfo harmadik személynek nem adja át. A Látogató által megadott személyes adatokat a felhasználás céljának megsz?nése vagy a Látogató kérése esetén az ErdélyInfo az adatbázisából törli.
A Látogató általi adatszolgáltatás önkéntes. A Látogató az ErdélyInfo szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott módon történ? felhasználásához. A felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen.
Az ErdélyInfo a Látogató kérésére az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve azokat a Látogató kérésére módosítja.
ErdélyInfo szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során az ErdélyInfo az alábbi személyes adatokat kéri megadni: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám.
Amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, el?fordulhat, hogy nem tudja az adott szolgáltatást igénybe venni.
A felhasználóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki, és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval . Amennyiben a jöv?ben különböz? forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelel? tájékoztatást követ?en, el?zetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.
A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban el?írt módon (b?ncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az ErdélyInfo - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
Amennyiben felhasználóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, ?rzése (tehát offline adatkezelés) során.
Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink m?ködésér?l tájékoztassuk az érdekl?d?ket.
A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a Látogató által el?zetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a Látogató el?zetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben el?írt kivételekt?l eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatáskínálatunk b?vítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót el?'zetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jelleg? és mennyiség? küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni, és a Látogató hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást. Amennyiben a Látogató nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.
A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gy?jtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a Látogató által el?zetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben el?írt kivételekt?l eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.
Az ErdélyInfo a Látogató által megadott információkért felel?sséget nem vállal. Amennyiben az ErdélyInfo tudomást szerez arról, hogy a Látogató valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, az ErdélyInfo -nak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felel?sségre vonása érdekében. Az ErdélyInfo ilyen esetekben együttm?ködik az eljáró hatóságokkal.

 Vectoro Software

Vectoro Software